Kontrowersje wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej

06.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W skład Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wchodzi 28 członków, po jednym z każdego kraju Unii Europejskiej. Mają oni obowiązek zachowania pełnej niezależności i działania w interesie ogólnym Unii Europejskiej. Są mianowani w następującej procedurze:

  • przez Radę kwalifikowaną większością głosów;
  • na podstawie rekomendacji każdego państwa członkowskiego w kwestii obsadzenia stanowiska przyznanego temu krajowi;
  • po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Po otrzymaniu rekomendacji rządu, kandydatura Janusza Wojciechowskiego na stanowisko polskiego członka ETO została zaopiniowana negatywnie, najpierw przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, a później przez sam Parlament Europejski, z uwagi na zastrzeżenia co do jego bezstronności.  Decyzja Parlamentu nie była jednak wiążąca, a Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o mianowaniu Janusza Wojciechowskiego na stanowisko polskiego członka ETO.

Kandydatura Janusza Wojciechowskiego była również przedmiotem krytyki ze strony europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Z uwagi na fakt, iż każda kandydatura na stanowisko członka ETO musi uzyskać najpierw rekomendację państwa członkowskiego, w przypadku Polski jest to więc rekomendacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.