Jakie wymogi musi spełniać przewodniczący Rady Europejskiej?

06.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wspomniany już art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej milczy w kwestii wymogów formalnych stawianych przed kandydatem na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Jedynym warunkiem niezbędnym na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest uzyskanie akceptacji samej Rady. O zakresie odpowiedzialności oraz kompetencji przewodniczącego Rady Europejskiej mówi art. 15.6 Traktatu:

Przewodniczący Rady Europejskiej:

  • przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;
  • zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Kommisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
  • wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;
  • przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.
    Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.

Dotychczasową praktyką był wybór na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej osoby z bezpośrednim doświadczeniem w pracach Rady. Zarówno bowiem Donald Tusk jak i Herman van Rompuy byli jej członkami jako szefowie rządów Polski (2007-2014) i Belgii (2008-2009).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.