Kornel Morawiecki w Kontrwywiadzie RMF

18.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dział I Rozdział 2. Regulaminu Sejmu wskazuje w art. 7, że:

Ust. 1

“Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu, do których został wybrany”.

Ust. 4 pkt. 1

“ Do podstawowych obowiązków posła należy w szczególności:

  • Udział w głosowaniach podczas posiedzeń Sejmu i w komisjach sejmowych”.

Ust. 5

“Obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach”.

Ust. 8

“Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu lub komisji bądź w głosowaniu uważa się:

  • Chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
  • Wyjazdy zagraniczne lub krajowe z polecenia Sejmu, Marszałka Sejmu lub komisji, akceptowane przez Prezydium Sejmu,
  • Zbieg posiedzeń komisji lub podkomisji, do których należy jeżeli brał udział w jednym z tych posiedzeń, a w razie zbiegu posiedzenia Sejmuj oraz komisji lub podkomisji, z zastrzeżeniem art. 152. Ust. 4 – wykonywania fucnkji posła sprawozdawcy lub zabieranie głosu na posiedzeniu Sejmu,
  • Urlop udzielony posłowi przez Marszałka Sejmu, z zastrzeżeniem ust. 10,
  • Inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.

Wymienione wyżej przepisy wskazują, że obecność posła na posiedzeniach jest obowiązkowa i do jego obowiązków należy przede wszystkim udział w głosowaniach. Jest to codziennie potwierdzane na listach obecności. Przepis wylicza również przypadki usprawiedliwiające brak udziału w głosowaniu i w posiedzeniach. Nie wymienia on natomiast przypadku, w którym poseł jest na głosowaniu i może uznać, że nie będzie głosował. W związku z tym wypowiedź kategoryzujemy jako prawdę. W razie uchylenia się od głosowania posłowi grozi odpowiedzialność regulaminowa. Mówi o tym art. 22 Regulaminu Sejmu:

“Za niewykonywanie obowiązków poselskich Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich możę, w drodze uchwały:

  • Zwrócić posłowi uwagę,
  • Udzielić posłowi upomnienia,
  • Udzielić posłowi nagany”.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.