Kornel Morawiecki w Kontrwywiadzie RMF

18.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dział III Rozdział 3. Regulaminu Sejmu jest w całości poświącony tematyce głosowania w Sejmie. Art. 188 ust. 2 pkt.1 wskazuje, że:

“2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez:

  • Podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów”.

W związku z tym głosowanie jest aktem osobistym, który zostaje urzeczywistniony w przepisie poprzez podniesienie ręki i równocześne wykorzystanie urządzenia do liczenia głosów. Oznacza to, że użycie urządzenia i podniesienie ręki jest nierozerwalnie związane z całym aktem głosowania oraz następuje w tym samym momencie. Niemożliwe jest, więc na gruncie tego przepisu upoważnienie kogoś do głosowania za siebie, szczególnie, że Regulamin Sejmu nie przewiduje takiej procedury.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.