Korwin-Mikke w „Do Rzeczy”

13.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego władza świecka może wymierzać karę śmierci w szczególnych przypadkach, jeśli środki bezkrwawe byłyby nie wystarczające a tożsamość winowajcy i sprawcy są w pełni udowodnione. Powołując się na część trzecią Katechizmu i pytanie 469 “Kto może  wymierzać kary?” czytamy, że dzisiaj biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo przypadki absolutnej kary śmierci są bardzo rzadkie lub nie zdarzają się wcale.  Katechizm Kościoła Katolickiego 2267 – Kościół wskazuje że: “Jeśli środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej.”

Katechizm został podpisany 11 października 1992 r., w trzydziestą rocznicę rozpoczęcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II przez Jana Pawła II.

Należy zwrócić uwagę na stanowisko Papieża Benedykt XVI, który był przeciwnikiem kary śmierci. Podczas audiencji generalnej w Watykanie 30 listopada 2011 roku apelował o zniesienie kary śmierci na całym świecie, podkreślał, że jest to obraza ludzkiej godności.

Również Konferencja Episkopatu Polskiego zaapelowała ws. debaty o karze śmierci,  wskazując że drogą, do której zachęca Kościół nie jest odbieranie życia. Apel odnosił się również do partii politycznych, aby nie traktowały wybiórczo nauczania papieży.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.