Korwin-Mikke w „Do Rzeczy”

13.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez International Republican Institute  53% osób opowiadało się za  Krymem jako autonomiczną jednostką  podległą Ukrainie – czyli za dotychczasowym statusem, 23% mieszkańców chciało separacji Krymu i przyłączenia go do Rosji, 12% opowiadało się za  krymską autonomią Tatarów w ramach Ukrainy oraz 2% osób  chciało utworzyć wspólny obwód Ukrainy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.