Korwin-Mikke w „Do Rzeczy”

13.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas orędzia wygłoszonego 16 marca 2013 roku Władimir Putin  negatwnie określił sytuację jaka spotkała Tatarów jako okrutną niesprawiedliwość oraz powiedział, że powinny być podjęte decyzje, które zakończą proces rehabilitacji narodu tatarsko-krymskiego przywracające im ich prawa i dobre imię.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.