Korwin-Mikke w „Do Rzeczy”

13.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jacek Rostowski 14.09.2011 roku w czasie trwania prezydencji Polski w Unii Europejskiej wygłosił przemówienie w ramach debaty o kryzysie gospodarczym a euro, podczas którego mówił o zagrożeniach wynikających z kryzysu gospodarczego, możliwej katastrofie jako konsekwencji braku określonych działań podejmowanych przez Europejski Bank Centralny w sprawie strefy euro. Rostowski nie mówi o wojnie, wskazuje, że  Europa może nie przetrwać skutków  kryzysu gospodarczego i politycznego, którego może uniknąć podejmując określone działania, konkretnie przyjmując tzw. „sześciopak”.

W wywiadzie udzielonym “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Rostowski nie mówi, że wojna jest sposobem uniknięcia kompromitacji, lecz możliwym skutkiem wywołanym brakiem interwencji ze strony Europejskiego Banku  Centralnego. Brak interwencji w konsekwencji mógłby doprowadzić do wielkiego kryzysu, a następnie wojny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.