KORWiN o szczepieniach

15.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii, zgodnie z National Health Service Act nie ma obowiązku poddawania się szczepieniom. NHS w ramach ubezpieczenia oferuje jednak pełny pakie darmowych szczepień, którym można poddać się dobrowolnie .

W Szwajcarii również nie ma żadnych obowiązkowych szczepień. Bundesamt für Gesundheit zaleca szczepienie dzieci przeciw m.in. błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce czy polio [Basisimpfungen], całą resztę uznając za opcjonalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.