KORWiN w mediach

22.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rzeczywiście poseł Wipler nie mija się z prawdą, o czym świadczą dwa dokumenty Skonsolidowanego rachunku zysków i strat z roku 20072014. Wyraźnie widać w rubryce E tych sprawozdań, że koszty ogólnego zarządu w 2007 wynosiły 1 152 492 140,44, a w 2014 roku 2 049 060 124,28. Jak można zaobserwować różnica tych kwot w przybliżeniu daje miliard polskich złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.