Kryzys w polskim rolnictwie

04.02.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź ta jest manipulacją, ponieważ w opisie posiedzenia pojawia się wzmianka o tym, że państwa UE powinny działać razem w kwestii embarga, jednak nie została ona wyrażona bezpośrednio w protokole, ani też nie została wygłoszona przez komisarzy, a przez przewodniczącego Rady.

Jak możemy przeczytać w protokole z posiedzenia Rady Unii Europejskiej, podczas posiedzenia wyrażono obawy dot. embarga i jego skutków na europejskie gospodarki:

While acknowledging the measures, the member states expressed concern that they might prove insufficient to alleviate the consequences of the ban on the EU market. Ministers called for more to be done for the sectors concerned, by extending the scope of certain measures and diversifying the tools used. The Bulgarian and the Romanian delegations mentioned the need for further measures in their own dairy sector which was only marginally covered by the emergency market measures for this sector (5522/15). Some member states also drew attention to the difficulties encountered by the pigmeat sector, for which no market measures had so far been taken.

W protokole nie ma żadnej wzmianki o kategorycznym zakazie negocjacji z Rosją, tym bardziej, wyrażonego przez komisarzy ds. rolnictwa oraz ds. zdrowia.

W opisie posiedzenia na stronie Rady Unii Europejskiej widzimy jedynie zdanie, które wyraził przewodniczący Rady:

Jeżeli chodzi o wprowadzony w sierpniu 2014 r. rosyjski zakaz importu unijnych produktów rolnych, przewodniczący Rady przypomniał, że „zająć się nim powinna cała UE, a odmienne traktowanie państw członkowskich jest niedopuszczalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.