Krzysztof Adamczyk w „Kwadransie Politycznym”

24.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak dowodzą informacje Banku Danych Lokalnych, liczba mieszkańców Kielc sukcesywnie spada. W roku 2010 Kielce zamieszkiwało 202 450 osób, w 2011 roku – 201 815, 2012 – 200 938, wreszcie, w 2013 – 199 870. Wg. raportu GUS “Prognoza ludności na lata 2014-2050”, województwo świętokrzyskie jest jednym z województw, które odnotowują największe ujemne saldo migracji. Odpływ ludności z województwa prezentuje poniższa tabela:

 zmiany.pngŹródło: GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html, oprac. własne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.