Krzysztof Bosak o wynikach Ruchu Narodowego

10.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

wyborach samorządowych Ruch Narodowy zdobył 186,871 głosów, jeśli chodzi o wybory do sejmików wojewódzkich. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Ruch Narodowy uzyskał 98 626 głosów co stanowiło 1,4% ważnych głosów.

Z wypowiedzi K. Bosaka wynika, że Ruch Narodowy podwoił liczbę 100 tysięcy głosów. Różnica między 200 tysiącami a 186 871 głosów jest większa niż tolerowany przez Demagoga margines błędu rzędu 5%, dlatego wypowiedź uznana została za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.