Krzysztof Jurgiel w Kontrwywiadzie RMF

21.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podstawę ustroju rolnego polski określa głównie art. 23 Konstytucji, który wskazuje, że jest nią gospodarstwo rodzinne. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego w art. 5 mówi, że “za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne (…)w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha”. Dodatkowo definiując osobę rolnika, art. 6 stanowi, że “za rolnika indywidualnego (…) uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha”.

Przepisy te jednak budziły na początku spore kontrowersje. Dopiero w dodatkowym sprawozdaniu komisji widoczna jest informacja, że poprawka dotycząca łącznej powierzchni nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,która nie miała przekroczyć obszaru 500 ha została odrzucona. W konsekwencji zdecydowano się na sformułowanie przepisu wspomnianego wyżej. Podczas głosowania w Sejmie z 360 posłów zebranych na posiedzeniu 359 zagłosowało za przyjęciem tej ustawy – jeden niezależny poseł wstrzymał się od głosu, a wszystkie partie polityczne, których członkowie byli obecni na posiedzeniu poparli tę ustawę. Można zatem uznać to za konsensus.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.