Strona główna Wypowiedzi Lekcje programowania i szachów w podstawówkach

Lekcje programowania i szachów w podstawówkach

Lekcje programowania i szachów w podstawówkach

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Przypominam, że w klasie 1-3 mamy już podstawy programowania, podstawy gry w szachy.

Polskie Radio Program I, 27.04.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 27.04.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Podstawowym aktem dotyczącym reformy oświaty jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h tej ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, określa ono podstawę programową kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
a)  szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)  szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c)  branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d)  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
e)  szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Załącznik nr 2 do tego rozporządzenia wskazuje, że w ramach edukacji matematycznej w klasach I-III uczeń powinien być zapoznany z zagadnieniem wykorzystania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji, w tym m.in. ma wykorzystywać warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd. oraz przekształcać gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne.

Jeśli chodzi o podstawy programowania, również są one ujęte w podstawie programowej dla klas I-III.

Uczeń objęty zreformowanym programem nauczania: programuje wizualnie proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego, a także tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów.

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) w podstawie programowej dla szkół podstawowych ogólnokształcących, stanowiącej załącznik do tego aktu prawnego nie zostały zawarte zagadnienia związane z grą w szachy, natomiast wstęp do nauki programowania jest jednym z przykładów wykorzystania komputerów na zajęciach z klasami I-III.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!