Leszek Balcerowicz o aferze taśmowej

21.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Chodzi o aferę Antonio Fazio, który jako prezes włoskiego banku centralnego faworyzował włoski bank Banca Popolare Italiana w sprawie kupna innego włoskiego banku, Antonveneta. Pod koniec lipca 2005 roku do prasy trafiło nagranie rozmowy telefonicznej, z której wynikało zaangażowanie A. Fazio w w/w transakcję. Pomimo licznych nacisków i skandalu zrezygnował on ze swojego stanowiska dopiero po blisko 5 miesiącach, 19 grudnia 2005 roku.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.