Leszek Miller gościem radia ZET

07.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Istnieje Komisja Wspólna przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Jej spotkania odbywają się raz do roku. Jednak w jej skład wchodzą osoby (m.in. M. Boni, czy B. Zdrojewski) którzy obecnie ze względu na zdobycie mandatu eurodeputowanego nie są już ministrami – więc również członkami komisji. Oprócz wspólnej komisji KEP i rządu istnieją inne komisje wspólne skupiające przedstawicieli grup wyznaniowych i Rady Ministrów.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.