Leszek Miller o deficycie budżetowym w krajach unijnych

19.03.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat kraje, które posiadały nadwyżkę w sektorze finansów publicznych w 2017 roku (było ich 13) to:

 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Grecja
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Słowenia
 • Szwecja

W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.