Leszek Miller o referendum konstytucyjnym

12.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ZgodnieObwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej zawierającej wyniki referendum z 25 maja 1997 r. w sprawie przyjęcia aktualnie obowiązującej Konstytucji, w odpowiedzi na pytanie “Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?” na tak zagłosowało 6 398 316 obywateli.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.