Leszek Miller w Newsweeku

17.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wszystkie państwa Europy, wypowiedź ta jest niezgodna z prawdą. Polska nie jest jedynym państwem, które graniczy zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. Wspólne granice z tymi państwami posiada także Białoruś.

W przypadku państw należących do Unii Europejskiej tylko Polska graniczy i z Rosją i Ukrainą. W wypowiedzi nie jest uwzględnione, czy chodzi o państwa członkowskie, dlatego należy uznać ją za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.