Leszek Miller w Newsweeku

17.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wierchowna Rada (Parlament) Ukrainy 11 lutego 2015 roku wydał dokument, zawierający planowane obchody rocznicowe w roku 2015. W załączniku do dokumentu oznaczone zostały także rocznice upamiętniające różnych działaczy ukraińskich  m.in. rocznica urodzin Petra Diaczenki.

Petr Diaczenko był ukraińskim wojskowym, który współpracował z OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów). Również Petr Diaczenko uczestniczył w tłumieniu Powstania Warszawskiego oraz w walce przeciwko AK.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.