Leszek Miller w Newsweeku

17.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najnowsze, lutowe badanie CBOS, podające wyniki rozpoznawalności przy poziomie zaufania do polityków, ukazuje także stopień rozpoznawalności Magdaleny Ogórek – nie znało jej jedynie 27% badanych. W tym samym badaniu Andrzej Duda był anonimowy dla 23% respondentów.
Należy zaznaczyć, że w tym publikowanym raz w miesiącu badaniu Magdalena Ogórek została uwzględniona po raz pierwszy, od razu osiągając wynik lepszy choćby od ministrów Tomasza Siemoniaka (anonimowy dla 55% badanych), czy też Mateusza Szczurka (54-procentowa nierozpoznawalność).

Politycy

Zaufanie

Nieufność

Obojętność

Nieznajomość

02.2015

Zmiana od 01.2015

02.2015

Zmiana od 01.2015

Magdalena Ogórek

15

20

31

27

Andrzej Duda

28

5

23

7

23

23

*Opracowanie własne na podstawie danych CBOS, Komunikat z badań nr 24/2015

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.