Leszek Miller w Sygnałach Dnia PR1

26.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z sondażu SW Research dla “Newsweeka” wynika, że za finansowaniem lekcji religii przez Kościół, a nie z podatków, opowiada się 62,4% respondentów. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2015 na grupie 800 Polaków.

Jako,że Pan Miller prawidłowo powołał się na dane z najnowszego sondażu dotyczący tej kwestii, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Warto jednak dodać,że raporcie CBOS pt. “Ocena obecnej sytuacji kościoła katolickiego oraz oczekiwania wobec nowego papieża” z marca 2013 roku przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, można znaleźć informacje dot. stosunku Polaków do ewentualnych zmian strukturalno-organizacyjnych w Kościele. Za regulacją spraw finansowych Kościoła i księży (przejrzystość finansów Kościoła, opodatkowanie księży, wprowadzenie pensji dla księży, zmniejszenie/likwidacja opłat za usługi religijne) opowiedziało się 3% ogółu respondentów, a za zmianami w zakresie nauczania religii (likwidacja religii w szkołach, przeniesienie katechezy do parafii, zmiana metod nauczania religii itp.) 2 % ogółu respondentów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.