Leszek Miller w Sygnałach Dnia PR1

26.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rada Europy przyjęła wiele instrumentów prawnych mających na celu zapobieganie korupcji. Jednym z nich jest Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące wypracowania wspólnych zasad walki z korupcją w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych – (Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns (Recommendation Rec(2003)4). – analiza kancelarii senatu “Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich” z 2011 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.