Leszek Miller w Sygnałach Dnia PR1

26.09.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Ucieczka Greków była spowodowana załamaniem się powstania i rozbicia partyzantki Balojannisa w 1949 roku. Polska przyjęła greckich uchodźców w kilku przedziałach.

1948 – 1949 – 3105 dzieci

1949 – 1950 – 9282 osoby dorosłe

1950 – 1956 – 829 łączenie rodzin ( dorośli i dzieci) co razem dało 13216 osób.

Kazimierz Pudło natomiast podaje, że w latach 1948-1951 łącznie do Polski przybyło 14525 greków z czego w roku 1955 w Polsce było ich już około 15215.

Lata 1957-1974 upłynęły pod znakiem dalszej asymilacji a jednocześnie pojawiła się możliwość wyjazdów. Szacuje się, że Polskę opuściło około 35% emigrantów z Grecji. Większość z nich stanowili Macedończycy, którzy przeprowadzili się do Republiki Macedońskiej w Jugosławii. Ostatni już okres (1975-1995) charakteryzował się reemigracją Greków (upadek dyktatury „czarnych pułkowników”). Do roku 1987 w Polski wyjechało około 5300 osób. Po wprowadzeniu przepisów o możliwości korzystania w Grecji z emerytur wypracowanych na obczyźnie, co nastąpiło w styczniu 1987 roku, liczba powracających do Grecji znacznie wzrosła. Zgodnie ze spisem powszechnym ludności z 2011 roku w Polsce żyje 3600 Greków (str.262).

Niestety, wypowiedź jesteśmy zmuszeni uznać za nieweryfikowalną z powodu braku rzetelnych oraz jednoznacznych źródeł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.