Live Beaty Szydło na Facebook’u

01.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ramach konsultacji społecznych związanych z planowaną reformą systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało cykl ogólnopolskich debat pod hasłem “Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. W jego ramach odbyło się 16 debat wojewódzkich, których zwieńczeniem była konferencja podsumowująca  zorganizowana 27 czerwca 2016 w Toruniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.