Ludwik Dorn o statutowej władzy prezesa PiS

15.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według punktu 2. artykułu 7. statutu PiS, prezesowi partii przysługuje prawo zawieszenia członka jeśli zachodzi podejrzenie, ”(…) iż naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS” bez podania uzasadnienia.

Treść statutu Prawa i Sprawiedliwości:

ART. 7. Zawieszenie członka w jego prawach
Członkostwo w PiS zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych
Statutem, z chwilą:
2) wydania przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu,
w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on
dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po
wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do
czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny
lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną
zawieszenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.