Ludwik Dorn w TOK FM

30.06.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź nie może zostać uznana za prawdziwą gdyż tzw. pierwsza  fala przyjęć do Unii Europejskiej nastąpiła w roku 1973 r.

Do wspólnoty europejskiej zostały przyjęte wtedy Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania.

Przystąpić do Unii Europejskiej miała zamiar również Norwegia, która zrezygnowała z członkostwa z powodu sprzeciwu swoich obywateli.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.