Łukasz Gibała o edukacji – część pierwsza

07.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według oficjalnych danych surowych, prezentowanych przez Krakowski Portal Edukacyjny, połowa szkół gimnazjalnych w Krakowie ma ujemny wynik EWD w teście matematyczno-przyrodniczym. 46% gimnazjow posiada ujemne wyniki całościowe (średnia arytmetyczna z testu humanistycznego i matematycznego).

Według metodologii Instytutu Badań Edukacyjnych wskaźnik EWD w skali kraju ma z definicji wartość 0. Wartość dodatnia wskazuje na wyższą efektywność nauczania a wartość ujemna na niższą efektywność.

danych na stronie Krakowskiego Portalu Edukacyjnego wynika, że 32 z 81 szkół ma wynik EWD dla testu humanistycznego na poziomie ujemnym a 12 szkół nie przekracza granicy +1 (ich wyniki znajdują się w przedziale 0-1). Jesli chodzi o test matematyczno-przyrodniczy, to 40 z 81 szkół ma wynik ujemny, zaś 8 szkół posiada wynik nie przekraczający +1. Po wyliczeniu średniej arytmetycznej (wynik EWD dla testu humanistycznego + matematyczno-przyrodniczego/2) dla wszystkich gimnazjów, okazuje się, 37 na 81 szkół posiada wynik ujemny (46% szkół). Są to wyniki szkół za lata 2011-2013.

Z kolei z danych opublikowanych przez portal Miasto Pociech, wynika, że w 2013 roku 31 na 82 gimnazjów posiadało wynik ujemny (38% szkół).

Poniżej znajdują się wykresy prezentujące EWD dla krakowskich gimnazjów w latach 2012-2014. Szkoły znajdujące się w prawym górnym rogu to tzw. “szkoły sukcesu”, szkoły w lewym górnym – szkoły wspierające. Na dole od osi X znajdują się: po prawej szkoły niewykorzystanych możliwości po lewej – szkoły wymagające pomocy.

ewd gh.png

Wykres 1. Wskaźnik humanistyczny dla krakowskich szkół gimnazjalnych dla lat 2012-2014 [źródło: ewd.edu.pl].

 

ewd gmp.png

Wykres 2. Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy dla krakowskich szkół gimnazjalnych dla lat 2012-2014 [źródło: ewd.edu.pl].

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.