Małgorzata Jantos o budżecie obywatelskim

01.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W rozdziale I art 2 załącznika do uchwały nr XXXIV/672/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia  03.02.2014 dotyczącego Zasad i Trybu przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego stwierdza się, że kwota w/w budżetu powinna wynosić 8 milionów złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.