Małgorzata Kidawa- Błońska o emigracji Polaków

23.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W latach osiemdziesiątych emigracja stanowiła jeden z istotnych problemów społecznych w naszym kraju. Według Instytutu Historii UJ z Polski w latach 1980-1988 wyjechało 800 tys. obywateli (w latach 1981-1986 średnio około 60 tys. rocznie). Jednakże stan wojenny trwał od grudnia 1981 r. do lipca 1983 r. Wynika z tego, że błędem jest stwierdzenie, że w czasach stanu wojennego opuściło Polskę prawie 800 tys. Polaków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.