Marek Belka w PR1

26.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Obecne prawo rzeczywiście dopuszcza zakup papierów wartościowych przez NBP w operacjach otwartego rynku, w celu stabilizacji systemu finansowego. Artykuł 48 Ustawy o Narodowym Banku Polskim mówi, że NPB może między innymi kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. Ponadto artykuł 50 wskazuje, że możliwe jest przyjmowanie przez NBP na przechowanie i administrowanie papierów warościowych. Obserwator Finansowy podkreśla, że zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu UE takie operacje mogą być przeprowadzane wyłącznie na rynku wtórnym.

 

raportach NBP z roku 2009 (str. 16) wspomina się o działaniach mających na celu ożywienie gospodarki i jako jedno z nich wymienia się właśnie zakup dłużnych papierów wartościowych przez banki centralne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.