Marek Migalski o notowanym spadku bezrobocia

07.08.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Istotnie, liczba bezrobotnych w lipcu (1879,5 tys.) w stosunku do czerwca (1912,5 tys.) bieżącego roku spadła o 33 tys. osób. Tym samym różnica procentowa pomiędzy lipcem a czerwcem wynosi 1,73%, a nie jak twierdzi Marek Migalski 0,1%.

Jednocześnie stopa bezrobocia w czerwcu wynosiła 12.0%, natomiast w lipcu równa była 11.9%, co stanowi różnicę 0.1 punktu procentowego. Przedstawiona przez Marka Migalskiego informacja odnosi się więc do różnicy punktów procentowych  pomiędzy stopą bezrobocia w czerwcu i lipcu tego roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.