Marek Migalski o ustawie metropolitalnej

22.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Rok 2011, w trakcie kampanii szef Platformy w województwie śląskim, Tomasz Tomczykiewicz, ogłosił, że „Jeśli wygramy, dajcie nam 100 dni po wyborach, to uchwalimy metropolię”. Według PLUM-u (Prospołeczny Licznik Ustawy Metropolitalnej), który powstał w celu rozliczenia polityków PO z tego zobowiązania, metropolia powinna istnieć już od około 930dni (stan na 20maja 2014).

lipcu 2013 (do Sejmu wpłynął w sierpniu 2013r.) Klub Parlamentarny PO wniósł projekt ustawy. W lutym 2014 Platformie Obywatelskiej udało się doprowadzić do czytania projektu ustawy i przekazania jej do dalszego dopracowywania w komisjach.
Poseł Marek Migalski minął się nieco z prawdą, ponieważ ustawa powstała, jednakże nie w zaplanowanym przez Platformę przedziale czasowym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.