Marek Opioła – Przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych

04.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Terminem „incydent gruziński” określa się zdarzenie z 12 sierpnia 2008 r., kiedy to pilot prezydenckiego samolotu, kpt. Grzegorz Pietruczuk, odmówił wykonania lotu z Symferopola do Tbilisi.

W czasie incydentu gruzińskiego Witold Waszczykowski nie był zastępcą szefa BBN. Zgodnie z komunikatem BBN na to stanowisko został powołany dopiero 27.08.2008.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.