Marek Opioła – Przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych

04.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

CAT to baza Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarejestrowano w niej prezydenta Lecha Kaczyńskiego (zgodnie z odpowiedzią ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Marka Opioły z dnia 7 lutego 2012 roku) w kontekście raportów nie dotyczących bezpośrednio osoby głowy państwa. Jednocześnie minister zapewnił, że ABW nigdy nie inwigilowała prezydenta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.