Marek Sawicki w Sygnałach Dnia RP

19.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie danych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, instytucja ta wypłaciła na rzecz restrukturyzacji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych:

  • Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota (w związku z ogłoszeniem jej upadłości) : 815.660.818,38 zł

  • Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie(w związku z ogłoszeniem jej upadłości): 2.246.390.228,16 zł

  • Alior Bankowi S.A. (w związku z przejęciem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. św. Jana z Kęt: 15.900.000 zł

  • Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.  (w związku z przejęciem  Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika: 101.900.000 zł

Łącznie kwota przeznaczona na rzecz restrukturyzacji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych wynosi: 3.179.851.046,54. Kwota podana przez Marka Sawickiego wykracza poza uznawany 5% margines błędu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.