Mariusz Błaszczak – Polityka przy kawie

07.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

MFW w raporcie „Administracja podatkowa – wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne”(str. 7) ze stycznia 2015r. podaje dane, które mówią o tym, iż w 2012r. tzw. „luka podatkowa” wyniosła od 36,4 do 58,5 mld PLN (2,3–3,7 procent PKB).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.