Mariusz Błaszczak w PR1

11.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu NIK z grudnia 2014 r. dotyczącego realizacji zadań NFZ w ramach planu finansowego na rok 2013  dostęp do świadczeń publicznych w porównaniu z latami poprzednimi uległ pogorszeniu na co wskazują rosnące kolejki do lekarzy. Szczególnej analizie została poddana opieka specjalistyczna. W raporcie zostało również zaznaczone,  że w ciągu najbliższych kilku lat zmniejszanie kolejek do lekarzy może być utrudnione z uwagi na wzrost kosztów leczenia osób powyżej 65 roku życia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.