Mariusz Błaszczak w PR1

11.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Głosowanie w sprawie podniesienia wieku emerytalnego odbyło się na 14 posiedzeniu Sejmu w dniu 11 maja 2012.

 

Z Platformy Obywatelskiej 203 posłów zagłosowalo za przyjęciem projektu, natomiast 3 nie głosowało. Jeśli zaś chodzi o ówczesny Ruch Palikota to 36 posłów zagłosowało za projektem, 4 przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania, a jeden poseł nie głosował wcale.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.