Mariusz Błaszczak w Trójce

23.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

21 grudnia 2007 Polska stała się członkiem strefy Schengen, w związku z czym w związku z czym zlikwidowano przejścia graniczne z sąsiednim krajami należącymi do UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa). Przeprowadzono reorganizację oddziałów straży granicznej. Aktualnie Polska posiada 72 posterunki straży granicznej (przejścia drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze). Minister właściwy do spraw administracji może, w drodze rozporządzenia, tymczasowo przywrócić kontrolę graniczną w strefie Schengen.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.