Mariusz Kamiński w Radio ZET o uprawnieniach Komisji do Spraw Służb Specjalnych

06.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Komisja do spraw służb specjalnych jest komisją stałą, której zakres działania określa Regulamin Sejmu RP. Według załącznika do tej uchwały zajmuje się ona nie tylko wysłuchiwaniem informacji od szefów służb, ale również jedną z jej innych funkcji jest ocenianie i wydawanie opinii co do aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych.

Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapoznaję się “z informacjami służb o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, w tym dotyczących podejrzeń występowania nieprawidłowości w działalności służb specjalnych”. Może mieć również “dostęp i wgląd do informacji, dokumentów i materiałów uzyskanych w wyniku wykonania zadań ustawowych”. To oznacza, że informacje podane przez szefów służb można zweryfikować, ponieważ komisja może korzystać z materiałów, które tworzą dane służby nawet jeśli są one tajne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.