Czas czytania: około min.

Marosz Szefczovicz o energetyce wiatrowej

20.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Poniższa tabela przestawia średnią cenę energii elektrycznej, wyrażoną w euro za kWh dla konsumentów przemysłowych w latach 2008-2015 w 28 krajach Unii Europejskiej. Dane były zbierane dwa razy do roku. Tabela zawiera również porównanie procentowe danego roku z rokiem go poprzedzającym.

 

Rok Średnia cena na półrocze Średnia cena na rok W stosunku do roku poprzedzającego
2008 (I połowa roku) 0,0880 0,09015
2008 (II połowa roku) 0,0923
2009 (I połowa roku) 0,0955 0,09345 103,7%
2009 (II połowa roku) 0,0914
2010 (I połowa roku) 0,0913 0,0911 97,5%
2010 (II połowa roku) 0,0909
2011 (I połowa roku) 0,0928 0,09295 102,0%
2011 (II połowa roku) 0,0931
2012 (I połowa roku) 0,0956 0,09485 102,0%
2012 (II połowa roku) 0,0941
2013 (I połowa roku) 0,0938 0,0933 98,4%
2013 (II połowa roku) 0,0928
2014 (I połowa roku) 0,0916 0,09035 96,8%
2014 (II połowa roku) 0,0891
2015 (I połowa roku) 0,0890 0,08845 97,9%
2015 (II połowa roku) 0,0879

 

W latach od 2008 do 2013 roku wartość procentowa stosunku ceny w danym roku do roku poprzedzającego wynosiła odpowiednio: 103,7%, 97,5%, 102,0%, 102,0%, 98,4%. Obliczając średnią z tych wartości, otrzymujemy 100,72%, w związku z czym możemy powiedzieć, że wzrost ceny detalicznej energii elektrycznej wynosił średnio 0,72% na rok. Pomimo, że wzrost ceny w latach 2011 i 2012 rzeczywiście wynosił 2% w stosunku do lat poprzedzających, obliczona wartość średnia, wynosząca 0,72% na rok, znacząco różni się od wartości przytoczonej w wypowiedzi.

Z przedstawionych danych wynika, że po roku 2014 ceny energii elektrycznej rzeczywiście zaczęły spadać z roku na rok. Pomimo tego wypowiedź uznajemy za fałszywą ze względu na fakt, że jej pierwsza część jest niezgodna z prawdą.

The following table shows an average price of electricity, expressed in Euros per kWh for industrial consumers between 2008 and 2015 in 28 countries of the European Union. Data were collected twice a year. The table also includes a comparison of rates of a given year, as well as the preceding year.

Year                      Average price for the first six months Average price for a year In relation to the preceding year
2008 (1st half of a year) 0,0880 0,09015
2008 (2nd half of a year) 0,0923
2009 (1st half of a year) 0,0955 0,09345 103,7%
2009 (2nd half of a year) 0,0914
2010 (1st half of a year) 0,0913 0,0911 97,5%
2010 (2nd half of a year) 0,0909
2011 (1st half of a year) 0,0928 0,09295 102,0%
2011 (2nd half of a year) 0,0931
2012 (1st half of a year) 0,0956 0,09485 102,0%
2012 (2nd half of a year) 0,0941
2013 (1st half of a year) 0,0938 0,0933 98,4%
2013 (2nd half of a year) 0,0928
2014 (1st half of a year) 0,0916 0,09035 96,8%
2014 (2nd half of a year) 0,0891
2015 (1st half of a year) 0,0890 0,08845 97,9%

From 2008 to 2013, the percentage value of price in a given year to the preceding year amounted to: 103.7%, 97.5%, 102.0%, 102.0%, 98.4%. Calculating an average of these values, we get 100.72%, and therefore, we can say that the increase in the retail price of electricity has averaged 0.72% per year. Although the price increase in 2011 and 2012 actually amounted to 2% compared to the preceding years, the calculated average value, amounting to 0.72% per year, significantly differs from the values quoted in the statement.

The presented data show that from 2014 onwards, the price of electricity have actually started to decline year by year. Despite this fact, we consider the statement as false because its first section is untruthful.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.