Czas czytania: około min.

Marosz Szefczovicz o energetyce wiatrowej

20.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Tabela przestawiona poniżej przedstawia dane odnośnie średniej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w państwach należących do Unii Europejskiej w latach 2008-2015.

Rok Średnia cena na półrocze Średnia cena na rok W stosunku do roku poprzedzającego
2008 (I połowa roku) 0,1174 0,1209
2008 (II połowa roku) 0,1244
2009 (I połowa roku) 0,1222 0,12155 100,5%
2009 (II połowa roku) 0,1209
2010 (I połowa roku) 0,1217 0,1231 101,3%
2010 (II połowa roku) 0,1245
2011 (I połowa roku) 0,1281 0,1297 105,4%
2011 (II połowa roku) 0,1313
2012 (I połowa roku) 0,1333 0,13575 104,7%
2012 (II połowa roku) 0,1382
2013 (I połowa roku) 0,1368 0,1377 101,4%
2013 (II połowa roku) 0,1386
2014 (I połowa roku) 0,1373 0,1385 100,6%
2014 (II połowa roku) 0,1397
2015 (I połowa roku) 0,1402 0,14105 101,8%
2015 (II połowa roku) 0,1419

W latach 2008-2015 wartość procentowa stosunku ceny w danym roku do roku poprzedzającego wynosiła odpowiednio: 100,5%, 101,3%, 105,4%, 104,7%, 101,4%, 100,6%, 101,8%. Średnia z tych wartości wynosi 102,2%, czyli średnio cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrastała o 2,2% w roku na rok. W porównaniu z występującą w wypowiedzi wartością 3%, otrzymujemy błąd względny wynoszący ponad 36%, z związku z czy tę część wypowiedzi uznajemy za fałszywą.

Całkowite wydatki poniesione przez gospodarstwa domowe wynosiły w 2014 roku 7 727 503,2 mln euro. Całkowite wydatki na energię wyniosły zaś 339 517,8 mln euro, co stanowi 4,4% całkowitych wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe w tamtym roku.

W 2014 roku całkowite wydatki gospodarstw domowych na Malcie zamknęły się w kwocie 5 145,3 mln euro. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów energii wyniosły 105,5 mln euro, co stanowi 2,1% wydatków całkowitych.

Jeśli chodzi o Słowację, to całkowite wydatki poniesione przez gospodarstwa domowe wyniosły 41 859,0 mln euro w 2014 roku. Wydatki poniesione na energię zamknęły się w kwocie 4 528,4 mln euro, co stanowi 10,8% wydatków całkowitych.

Wszystkie dane odnośnie wydatków gospodarstw domowych w konkretnych krajach i latach można znaleźć tutaj.
Drugą część wypowiedzi uznajemy za fałszywą, ponieważ dane w niej przedstawione znacząco odbiegają od tych zawartych w statystykach.

The table below shows data on the average price of electricity for households in countries of the European Union in 2008-2015.

Year

 

The average price for the first six months The average price for the year In relation to the preceding year
2008 (1st half of a year) 0,1174 0,1209
2008 (2nd half of a year) 0,1244
2009 (1st half of a year) 0,1222 0,12155 100,5%
2009 (2nd half of a year) 0,1209
2010 (1st half of a year) 0,1217 0,1231 101,3%
2010 (2nd half of a year) 0,1245
2011 (1st half of a year) 0,1281 0,1297 105,4%
2011 (2nd half of a year) 0,1313
2012 (1st half of a year) 0,1333 0,13575 104,7%
2012 (2nd half of a year) 0,1382
2013 (1st half of a year) 0,1368 0,1377 101,4%
2013 (2nd half of a year) 0,1386
2014 (1st half of a year) 0,1373 0,1385 100,6%
2014 (2nd half of a year) 0,1397
2015 (1st half of a year) 0,1402 0,14105 101,8%
2015 (2nd half of a year) 0,1419

 

Between 2008-2015 the percentage of price in a given year to the preceding year amounted to 100.5%, 101.3%, 105.4%, 104.7%, 101.4%, 100.6%, 101, 8%. An average of these values is 102.2%, i.e. an average price of electricity for households increased by 2.2% year by year. Compared with the value of 3% mentioned in the statement, we receive an error of more than 36 per cent. That is why we consider this part of the statement as false.

The total expenditure incurred, in 2014, by households amounted to 7 727 503,2 million Euros. Total expenditure on energy amounted to 339 517.8 million Euros, which represents 4.4% of the total expenditure incurred by households last year.

In 2014, the total expenditure of households in Malta amounted to € 5 145.3 million. Expenses incurred in respect of energy amounted to 105.5 million Euros, representing 2.1% of total expenditure.

As for Slovakia, the total expenditure incurred by households amounted to 41 859.0 million Euros in 2014. Expenditure incurred on energy amounted to € 4 528.4 million, representing 10.8% of total expenditure.

All data on household spending in specific countries and years can be found here.

The second part of the statement we consider to be false, since the data shown therein differ significantly from those included in the statistics.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.