Mateusz Morawiecki o deficycie budżetu państwa

08.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wartość produktu krajowego brutto Polski w 2010 roku wyniosła 1.415.385,4 mln zł. W tym samym roku deficyt budżetu państwa wyniósł 44,6 mld zł, co stanowi ok. 3% PKB. Deficyt 8% PKB odnosi się do sektora finansów publicznych (w 2010 – 7,9%), którego budżet państwa jest częścią. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.