Jaka była liczby stron ustaw uchwalonych w 2015 roku?

19.12.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton – firmę świadczącą usługi audytorskie – w 2015 r. uchwalono w Polsce 29 843 stron maszynopisu nowych ustaw i rozporządzeń (s. 4 raportu “Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”). Grant Thornton dokonuje swoje obliczenia na podstawie Dziennika Ustaw i publikowanych tam ustaw oraz rozporządzeń, które wchodzą w życie w roku objętym analizą – nie uwzględnia przy tym tekstów jednolitych aktów prawnych.

Źródło: Grant Thornton, “Barometr stabilności
otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”
, s. 7 dostęp: 17.12.2018 r.

Druga część wypowiedzi Mateusza Morawieckiego dotyczy prognozy liczby stron aktów uchwalonych w  2018 r., jednak zgodnie z naszą metodologią, jako deklaracja na przyszłość, nie spełnia ona kryterium merytoryczności wypowiedzi i tym samym nie podlega naszej ocenie. W jej kontekście warto jednak przywołać wyliczenia Grant Thornton dotyczące pierwszych trzech kwartałów 2018 r., zgodnie z którymi w analizowanym przedziale czasowym uchwalono 11 452 stron ustaw i rozporządzeń, czyli o 48,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei prognoza na cały 2018 rok (przy zachowaniu tendencji z pierwszych trzech kwartałów) wskazuje, że liczba stron uchwalonych i wchodzących w życie w 2018 aktów prawnych wyniesie 13 911, co będzie stanowić ok. 46,6 proc. liczby stron aktów prawnych, które weszły w życie w 2015 r.

Źródło: Grant Thornton, Barometr Prawa, dostęp: 17.12.2018 r.

W związku z przedstawionymi danymi (oraz po uwzględnieniu dopuszczalnego w mowie potocznej zaokrąglenia), wypowiedź Mateusza Morawieckiego dotyczącą przywołania liczby stron ustaw i rozporządzeń uchwalonych w 2015 r. uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.