Mateusz Morawiecki o kondycji polskich eksporterów

22.01.2016

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według opublikowanego przez GUS raportu w okresie od stycznia do listopada 2015 r. Polska osiągnęła dodatnie saldo w handlu zagranicznym (tzw. nadwyżkę handlową).

Eksport wyniósł 685666,3 mln zł, a import 670981,9 mln zł. Dodatnie saldo wyniosło więc 14684,4 mln zł. Niestety, GUS nie opublikował jeszcze danych uwzględniających grudzień 2015 r. Jeśli zatem minister Morawiecki stwierdza, że „w okresie 12-miesięcznym już jest nadwyżka handlowa” i miałoby to dotyczyć całego 2015 roku, to jest to stwierdzenie obecnie jeszcze nieweryfikowalne. Jednak wspomniany raport GUS dostarcza solidnych przesłanek, na podstawie których można założyć, że także w grudniu 2015 roku Polska utrzymała dodatni bilans w handlu zagranicznym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.