Mateusz Morawiecki o poziomie bezrobocia

20.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Eurostat bezrobocie w Polsce we wrześniu 2016 roku wyniosło 5.9%. Jest to najniższy wynik dla naszego kraju od 2004 roku kiedy to bezrobocie wśród Polaków zdolnych do pracy wynosiło 19.1%.  

 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny bezrobocie w Polsce w sierpniu 2016 roku wyniosło 8.4% spośród Polaków zdolnych do pracy. Jest to najniższa notowana stopa bezrobocia od czerwca 1991 roku.

Należy zaznaczy, że w styczniu 1990 roku stopa bezrobocia notowana przez GUS wynosiła 0,3% powiększając się o średnio 0.5-0.7% miesięcznie, by w końcu przekroczyć granice 8.4% w czerwcu 1991 roku. Było to związane z przemianami ustrojowymi jakie dokonywały się w Polsce po 1989 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.