Mateusz Morawiecki o procedurze nadmiernego deficytu

08.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Procedura nadmiernego deficytu została uregulowana w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz Protokole Nr 12 załączonym do tego Traktatu. Zakłada ona podejmowanie specjalnych kroków, gdy deficyt budżetowy państwa członkowskiego przekroczy 3% PKB lub dług publiczny będzie wyższy niż 60%. Polska była objęta ta procedurą w latach 2004-2008 i 2009-2015 z powodu spełnienia pierwszego warunku. Porównując dane od wszczynanych procedur nadmiernego deficytu od 2003 roku z tymi o wysokości deficytu budżetowego w krajach UE widzimy, że nie była ona wszczęta (nie bierzemy pod uwagę jednorocznych opóźnień w jej wdrażaniu) tylko raz, w przypadku Portugalii (2003-2004). Zatem zdecydowanie nie jest to “szereg” przypadków, o których mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.