Mateusz Morawiecki o przepływie gazu przez Ukrainę

30.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi danymi Naftohazu, ukraińskiego państwowego koncernu gazowego, w 2016 roku przez Ukrainę przepłynęło 82,2 mld m3 gazu, z czego 79,2 mld m3 gazu trafiło do Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w tym Turcji. Pozostałe 3 mld m3 gazu trafiło do krajów zrzeszonych we Wspólnocie Niepodległych Państw. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.